Skal det være slik at folk i byene skal være heldigere stillt når det gjelder rent vann?
Er deres helse mer verdt? Skal denne helsegevinsten gå tapt?

Føler du deg sviktet av politikerne?

Påstander:

Fylkeslegen og Kommunen vil tjene på at folk får mindre sykdommer. Trygdevesenet er i en vanskelig situasjon fra før og vi vet det er et krav at folk har rent vann. (
-dette gjelder  alle lag av befolkningen)

Men allikevel. -Kommunene får stadig mindre overføringer fra staten.

Kommunene vil få stadig fler eldre som vil trenge helsetjenester ( lege, hjemmesykepleie, TT transport osv.) Jfr-”Eldrebølgen”

Ved å satse på rensing av råvann også utenom offentlige el.private godkjente vannverk, bør det kunne påregnes en bedring i allmenhelsetilstanden hos befolkning i områder med spredt bosetting.

Eldre vil kunne bo hjemme lenger med mindre tilsyn pga bedret helse.

Ecoli, humus, svovel, rust, mangan mm. Fakta


Spørsmål!
1. Er det slik at man ønsker å opprettholde en spredt bosetting?
2. Bør kommunen tenke på hvilken besparelser samfunnet kan oppnå ved å la folk få tilgang til renseanlegg til råvannet? 
3. Vil kommunen være tjent med å råde innbyggerne til å rense råvannet, både for å unngå sykdommer av akutt art forårsaket av koliforme tarmbakterier, og for å forebygge senskader forårsaket av metaller og humus i drikkevannet?
4. -Bør kommunen også kunne tenke mer på kort sikt?

 

FAKTA.....  Forurensing av jord og vann er et stort og økende problem.

Vi forbruker mer vann enn før – større utslipp – mer forurensing av jord og grunnvann.

Det satses stort på rensetiltak, sanering av avløp, reduksjon av avrenning fra jordbruk osv.

Jfr. lokale Saneringsplaner som .f.eks  for Langen området, MORSA prosjektet.

Det er her snakk om helseskader på kort og lang sikt.

Med enkel teknologi til en lav kostnad kan råvann fra private brønner (gravede og borede) renses.

Eks. Humus, kalk og metaller eks. jern, mangan, svovel  og helseskadelige bakterier ol.

 

De fleste kommuner driver med langsiktig forbyggende helsetiltak, og avløpssanneringen er et av kommunens tiltak i såmåte.

Det er ikke til å legge skjul på at mange tiårs urenset utslipp fra bebyggelse uten tilfredstillende avløp har forurenset grunnvannet i mange områder. 

Forurensing av grunnvann vil fortsette selv etter at et område har fått en tilfredstillende avløpsordning.

På lang sikt vil kommunen være tjent med å råde innbyggerne til å rense råvannet, både for å unngå sykdommer av akutt art forårsaket av koliforme tarmbakterier, og for å forebygge senskader forårsaket av metaller og humus i drikkevannet.

 

Vi ser betydelige helsemessige fordeler ved å tilby våre løsninger for  folk og ønsker i den forbindelse å etterlyse en løsningsplan med kommunen som garantist for de som ikke selv makter investeringene.

Vi vet mer om forurensning nå enn tidligere og forsøker å få til en ordning ved å ule litt med ulvene. Staten kan spare mye penger i det lange løp, fordi folk vil klare seg lenger alene med bedre helse.